Tamara Kerssens CoachingAlgemene Voorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Tamara Kerssens Coaching (TKC) te Krommenie.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden welke TKC sluit met een cliënt, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Onder overeenkomst wordt verstaan: afspraken die schriftelijk (per e-mail) bevestigd zijn.
Indien en voor zover 1 of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mocht komen met van overheidswege vastgestelde bepalingen, dan worden laatst genoemde bepalingen  geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomsten

  • Alle offertes en prijsopgaven van TKC zijn vrijblijvend
  • De geldigheidsduur van een offerte is 14 dagen gerekend vanaf de datum dat deze aan cliënt gemaild is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is
  • TKC is slechts aan de offerte gebonden indien cliënt de Kindbehartiger-overeenkomst heeft ondertekend
  • Een door cliënt ondertekende Kindbehartiger-overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling van het gehele bedrag zoals genoemd in de Kindbehartiger-overeenkomst, óók als cliënt zich na ondertekening van de overeenkomst terug trekt
  • TKC kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de cliënt had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte
  • De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

TKC zal de overeenkomst naar beste vermogens, inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
TKC behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
De cliënt draagt er zorg voor dat evt. gevraagde gegevens, voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig doch uiterlijk 1 week voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, in het bezit zijn van TKC. Indien genoemde gegevens niet tijdig verstrekt zijn heeft TKC het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
TKC is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvolledig verstrekken van gegevens door de cliënt. Tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor TKC kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Onze diensten

TKC verzorgt de volgende diensten:

  • Het geven van individuele coaching aan kinderen en jongeren

Artikel 5. Wijzigingen, vooraf annuleren of niet verschijnen bij coach sessies of coachprogramma’s.

Annuleren van de afspraak kan kosteloos tot 48 uur voor de afspraak.
Bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50 % van de geplande tijd (oftewel 50% van het bedrag dat voor een sessie berekend wordt) in rekening gebracht.
Bij annulering op de dag van de afspraak of bij niet verschijnen wordt 100% van de geplande tijd in rekening gebracht (oftewel 100% van het bedrag dat voor een sessie berekend wordt).

Artikel 6. Betaling

De kosten voor een losse sessie dienen altijd vooraf voldaan te worden.

Voor een Traject geldt:

  • 50% van het totaalbedrag volgens offerte dient voldaan te zijn vóór het eerste gesprek
  • 50 % van het totaalbedrag volgens offerte dient halverwege het traject betaald te worden

De vorderingen van TKC op de cliënt zijn onmiddellijk opeisbaar in het volgende geval:
-Indien na het sluiten van de overeenkomst TKC gegronde redenen heeft aan te nemen dat cliënt niet aan zijn (betalings)verplichtingen zal voldoen.
– In geval van faillissement of surseance van betaling van de cliënt
– Indien de cliënt tegen enige factuur niet binnen 14 dagen na dagtekening van factuur schriftelijk bezwaar maakt bij TKC, wordt cliënt geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 7. Incassokosten

Indien TKC over moet gaan tot een incasso-opdracht zullen alle hiermee gepaard gaande kosten bij de cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Persoonsgegevens

TKC behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met de cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy, wet- en regelgeving.
TKC neemt in een klantenbestand de naam en adresgegevens op van de cliënt. Deze worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverleningen (zoals trainingen, events en programma’s) door TKC.
De cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
Indien een cliënt geen prijs stelt op de informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij zich afmelden van de verzendlijst.

Artikel 9. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien blijkt dat informatie verstrekt wordt over gepleegde strafbare feiten of gepleegde strafbare vergrijpen, dan zal cliënt op deze feiten gewezen worden. Conform het geldende recht zal indien nodig melding van deze feiten gedaan worden aan betreffende instanties.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

TKC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van auteurswet.
TKC behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Klachtenregeling

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TKC.
Indien een klacht gegrond is, zal TKC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is zal TKC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de genoemde aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.
TKC is aangesloten bij een beroepsorganisatie en conformeert zich aan de voor de leden geldende regels.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

TKC is niet aansprakelijk voor de kosten (of voor andere gevolgen), die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
Daden of nalatigheid van de cliënt, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege cliënt te werk zijn gesteld;
Onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van de door TKC uitgevoerde werkzaamheden;
Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens.
TKC is aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de cliënt en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door TKC te werk zijn gesteld voor de aan haar opgedragen werkzaamheden.
De maximale aansprakelijkheid is gelijk aan het factuurbedrag
Cliënt vrijwaart TKC voor aanspraken van derden.

Artikel 13. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen door TKC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door TKC niet meer mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en cliënt is Nederlands recht van toepassing, ook indien cliënt is gevestigd buiten Nederland.

Artikel 15. Wijzigingen van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.